ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ελληνικής Ένωσης Ρέικι, τα μέλη κατατάσσονται
σε Δόκιμα, Τακτικά και Έγκριτα, ανάλογα με την εκπαίδευση τους και την
δραστηριότητα τους στην άσκηση και διδασκαλία του Ρέικι.


ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ
Φίλοι του Ρέικι και Εκπαιδευμένοι Ρέικι
Το μέλος πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Φίλοι του Ρέικι
  Να ενδιαφέρεται για τις πνευματικές διδασκαλίες και το Ρέικι.
 • Εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι
  Έχει εκπαιδευτεί και συντονιστεί προσωπικά και από κοντά, στο Ουσούι
  Ρέικι 1ου βαθμού με πλήρη εκπαίδευση δώδεκα ωρών και τεσσάρων
  συντονισμών, ή στο Ουσούι Ρέικι 2ου βαθμού ή Ουσούι Ρέικι 3ου βαθμού,  
  σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκπαίδευσης του Κώδικα Δεοντολογίας.
 • Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ουσούι Ρέικι
  Έχει βεβαιώσει την εκπαίδευση του με το Πιστοποιητικό Ρέικι που πήρε από
  Δάσκαλο Ρέικι με γενεαλογία Ουσούι Ρέικι.
 • Άσκηση Ρέικι
  Ασκεί το Ρέικι ιδιωτικά, δηλαδή να προσφέρει δωρεάν την αγωγή Ρέικι και
  την εκπαίδευση Ρέικι σε μέλη του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος.
 • Αποδοχή του Κώδικα Δεοντολογίας Ρέικι
  Συμφωνεί και έχει υπογράψει τον Κώδικα Δεοντολογίας Ρέικι.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Εκπαιδευμένοι στο Ρέικι Μάστερ
Το μέλος πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι Μάστερ
  Έχει εκπαιδευτεί και συντονιστεί, προσωπικά και από κοντά στο Ουσούι
  Ρέικι 1ου και 2ου βαθμού με πλήρη εκπαίδευση δώδεκα ωρών για κάθε
  επίπεδο και στο Ουσούι Ρέικι Μάστερ με πλήρη εκπαίδευση πενήντα ωρών.
 • Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ουσούι Ρέικι Μάστερ
  Έχει βεβαιώσει την εκπαίδευση του με το Πιστοποιητικό Ουσούι Ρέικι
  Μάστερ που πήρε από Δάσκαλο Ρέικι με γενεαλογία Ουσούι Ρέικι.
 • Πιστοποιητικό Γενεαλογίας Ουσούι Ρέικι
  Έχει βεβαιώσει την αυθεντικότητα του συστήματος Ουσούι Ρέικι που
  διδάχθηκε με Πιστοποιητικό Γενεαλογίας Ουσούι Ρέικι της οποίας η
  εγκυρότητα μπορεί να πιστοποιηθεί.
 • Άσκηση Ρέικι
  Ασκεί και διδάσκει το Ρέικι ιδιωτικά στον άμεσο κοινωνικό του περίγυρο,
  δηλαδή προσφέρει την αγωγή Ρέικι και την εκπαίδευση Ρέικι σε μέλη της
  οικογένειάς του και φίλους του.
 • Αποδοχή του Κώδικα Δεοντολογίας Ρέικι
  Συμφωνεί και έχει υπογράψει τον Κώδικα Δεοντολογίας Ρέικι.
 • Χρονική προυπόθεση
  Να είναι Δόκιμο Μέλος για τουλάχιστον ένα χρόνο.ΈΓΚΡΙΤΑ ΜΕΛΗ
Επαγγελματίες Πρακτικοί Ρέικι και Δάσκαλοι Ρέικι
Το μέλος πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι Ρέικι Μάστερ Δασκάλου
  Έχει εκπαιδευτεί και συντονιστεί, προσωπικά και από κοντά στο Ουσούι
  Ρέικι 1ου και 2ου βαθμού με πλήρη εκπαίδευση δώδεκα ωρών για κάθε
  επίπεδο και στο Ουσούι Ρέικι Μάστερ με πλήρη εκπαίδευση πενήντα ωρών.
 • Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Ουσούι Ρέικι Μάστερ Δασκάλου
  'Εχει βεβαιώσει την εκπαίδευση του με το Πιστοποιητικό Ουσούι Ρέικι
  Μάστερ που πήρε από Δάσκαλο Ρέικι με γενεαλογία Ουσούι Ρέικι.
 • Πιστοποιητικό Γενεαλογίας Ουσούι Ρέικι
  Έχει βεβαιώσει την αυθεντικότητα του συστήματος Ουσούι Ρέικι που
  διδάχθηκε με Πιστοποιητικό Γενεαλογίας Ουσούι Ρέικι της οποίας η
  εγκυρότητα μπορεί να πιστοποιηθεί.
 • Πρακτική Εμπειρία στην Αγωγή Ρέικι
  Έχει πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον πενήντα ωρών σε αγωγές Ρέικι σε
  άλλους, καταγεγραμμένη σε κατάλογο.
 • Πρακτική Εμπειρία στην Διδασκαλία Ρέικι
  Έχει πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ωρών σε διδασκαλία
  επιπέδων Ουσούι Ρέικι, καταγεγραμμένη σε κατάλογο και έχει βεβαιώσει την
  έκδοση Πιστοποιητικών Ρέικι προς τους εκπαιδευομένους του.
 • Άσκηση Ρέικι
  Ασκεί και διδάσκει το Ρέικι ιδιωτικά στον άμεσο κοινωνικό του περίγυρο,
  δηλαδή προσφέρει την αγωγή Ρέικι και την εκπαίδευση Ρέικι σε μέλη της
  οικογένειάς του και φίλους του. Αν ασκεί το Ρέικι επαγγελματικά, το
  πραγματοποιεί με νόμιμο τρόπο προβαίνοντας με δική του πρωτοβουλία
  στην διεκπεραίωση των σχεικών διαδικαστικών θεμάτων.
 • Αποδοχή του Κώδικα Δεοντολογίας Ρέικι
  Συμφωνεί και έχει υπογράψει τον Κώδικα Δεοντολογίας Ρέικι.
 • Χρονική προυπόθεση
  Να είναι Τακτικό Μέλος για τουλάχιστον τρία χρόνια.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Πληροφορίες για την εγγραφή  μελών  εδώ
ΜΕΛΗ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION