ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 • Τα ονόματα και τα στοιχεία των Μελών είναι καταχωρημένα στο Μητρώο
  Μελών το οποίο βρίσκεται στην έδρα της Ελληνικής Ένωσης Ρέικι.

 • Τα ονόματα των Μελών που ασκούν το Ρέικι σε ιδιωτικό επίπεδο
  δεν δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Ένωσης Ρέικι, διότι η
  ιδιότητα τους και δραστηριότητα τους αυτή αποτελεί προσωπικό δεδομένο.

 • Η ιδιωτική άσκηση του Ρέικι αφορά διδασκαλία και συνεδρίες προς άτομα
  του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος οπότε η προβολή σε μέσα
  μαζικής ενημέρωσης όπως το ιντερνετ, περιοδικά, εφημερίδες, κλπ. που
  αφορά το ευρύ κοινό, γίνεται από επαγγελματίες όπως άλλωστε ρητά
  αναφέρεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ελληνικής Ένωσης Ρέικι.

 • Τα ονόματα των Μελών που είναι Επαγγελματίες Δάσκαλοι Ρέικι και
  Επαγγελματίες Πρακτικοί Ρέικι, μπορούν να δημοσιευτούν από την
  Ελληνική Ένωση Ρέικι εφόσον τα Μέλη το επιθυμούν και κατόπιν έγγραφης
  άδειας τους.ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Στην Ελληνική Ένωση Ρέικι μπορούν να εγγραφούν Μέλη όσοι είναι:


 •   Εκπαιδευμένοι Ρέικι  :   Usui Reiki 1ου, 2ου, 3ου βαθμού

 •   Πρακτικοί Ρέικι & Δάσκαλοι Ρέικι  :  Usui Reiki Master / Teacher


Πληροφορίες για την
εγγραφή  μελών  εδώ
ΜΕΛΗ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION