ΕΝΩΣΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
Η διασφάλιση ποιότητας στην άσκηση και την διδασκαλία Ρέικι
Η προώθηση της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης Ρέικι και η έγκυρη
πληροφόρηση προς τους ενδιαφερομένους και το ευρύ κοινό.
Η αναγνώριση του Ρέικι ως φυσική θεραπεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών στην
άσκηση του Ρέικι, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Οργάνωση και υποστήριξη ατόμων και ομάδων για την εφαρμογή της μεθόδου
Ρέικι σε Νοσοκομεία.
Συνεργασία με οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά και επιστημονικά
κέντρα για την προώθηση και αναγνώριση του Ρέικι στον ευρύτερο Ελληνικό,
Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.
Υποστήριξη και ενθάρρυνση της έρευνας στον τομέα του Ρέικι.
ΣΚΟΠΟΙ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν