ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
  Στην Ελληνική Ένωση Ρέικι μπορούν να εγγραφούν μέλη:

Εκπαιδευμένοι Ρέικι  :  Usui Reiki 1ου, 2ου, 3ου βαθμού

Πρακτικοί Ρέικι & Δάσκαλοι Ρέικι  :  Usui Reiki Master / Teacher
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
©  Copyright 2007-2017 Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλει  Έντυπη  Αίτηση Εγγραφής Μέλους  
    την οποία μπορεί να ζητήσει να του αποσταλεί ταχυδρομικά ή μέσω email

Κάθε  υποψήφιο μέλος συμφωνεί και υπογράφει τον  Κώδικα Δεοντολογίας Ρέικι
της Ελληνικής Ένωσης Ρέικι.

Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει αντίγραφο από το Πιστοποιητικό Ουσούι Ρέικι
του κάθε επιπέδου εκπαίδευσης Ρέικι που έχει πάρει.

Κάθε Δάσκαλος/α Ρέικι υποβάλλει αντίγραφο από την Γενεαλογία Ουσούι Ρέικι
που έχει.
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION