ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ

Η ανάπτυξη, προώθηση και αναγνώριση του Ρέικι στην Ελλάδα
Η διασφάλιση ποιότητας στην άσκηση και την διδασκαλία Ρέικι
Η προώθηση της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης Ρέικι και η έγκυρη πληροφόρηση
προς τους ενδιαφερομένους και το ευρύ κοινό.
Οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών στην άσκηση
    του Ρέικι, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Οργάνωση και υποστήριξη ατόμων και ομάδων για την εφαρμογή της μεθόδου Ρέικι
σε Νοσοκομεία και κοινωφελή ιδρύματα.
Συνεργασία με οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά και επιστημονικά
κέντρα για την προώθηση και αναγνώριση του Ρέικι στον ευρύτερο Ελληνικό,
Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.
Υποστήριξη και ενθάρρυνση της έρευνας στον τομέα του Ρέικι.
©  Copyright 2007-2018  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association

Η Ελληνική Ένωση Ρέικι είναι μη κερδοσκοπική ένωση, νόμιμα επικυρωμένη, που
έχει σκοπό έχει σκοπό την ανάπτυξη, προώθηση και αναγνώριση του Ρέικι στην Ελλάδα
καθώς και την διασφάλιση ποιότητας στην άσκηση και στην διδασκαλία του Ρέικι μέσω
δεοντολογίας και έγκυρης πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόμενους και το ευρύ κοινό.

Στην Ελληνική Ένωση Ρέικι εγγράφονται  
Μέλη, όσοι έχουν συντονιστεί και εκπαιδευτεί
στο
Ουσούι Ρέικι 1ου, 2ου, 3ου βαθμού, Πρακτικοί Ρέικι και Δάσκαλοι Ρέικι.

Κάθε υποψήφιο μέλος θα πρέπει να έχει Πιστοποιητικό Ρέικι, να συμφωνεί και να
υπογράψει τον  
Κώδικα Δεοντολογίας Ρέικι  και την  Αίτηση Εγγραφής.

Στις Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες συμμετέχουν τα
Μέλη και οι Φίλοι της Ελληνικής
Ένωσης Ρέικι.

Οι
Σκοποί της Ελληνικής Ένωσης Ρέικι είναι:
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION